Перейти до вмісту

про нас

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мiжнародний благодійний фонд «Ворлд фор Пис»,  який  надалі  іменується  «Фонд»,  є  благодійною організацією у формі благодійного фонду, що заснована та діє у відповідності до Конституції  України,  Закону  України  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні  організації»,  інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та даного

Статуту.

1.2. Повне найменування Фонду:

 • українською мовою: Мiжнародний благодійний фонд «Ворлд фор Піс» ;
 • російською мовою:Международный благотворительный фонд «Ворлд фор Пис»;
 • англійською мовою: International Charitable Foundation “World For Peace”.

1.3. Скорочене найменування Фонду:

 • українською мовою:МБФ «ВФП»;
 • російською мовою: МБФ “ВФП»;
 • англійською мовою: ICF “W4P”.

1.4. Місцезнаходження Фонду: 66400, м. Ананьiв. тел 098-710-44-70

1.5.  Фонд  є  благодійною,  недержавною,  неприбутковою  організацією,  тобто  при  здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання прибутку.

1.6. Фонд засновано фізичними особами.

1.7.  Фонд  здійснює  свою  благодійну  діяльність  на  засадах  законності,  гуманності,  спільності інтересів та рівності прав учасників, відкритості, прозорості, добровільності та самоврядування.

1.8. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством  порядку,  самостійно  веде  бухгалтерію, має  власний  баланс.  Фонд  має  круглу печатку зі своїм найменуванням, а також може мати штампи, фірмові бланки, власну символіку, емблему,  реквізити  та  інші  атрибути  юридичної  особи,  зразки  яких  затверджуються Директором. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

1.9. Фонд у встановленому порядку відкриває рахунки в банківських установах України.

1.10. Фонд від власного імені  укладає договори, набуває особистих майнових та пов’язаних з ними  немайнових  прав,  несе  обов`язки,  виступає  у  якості  позивача  та  відповідача  в  судових органах.

1.11. За своїми зобов`язаннями Фонд не відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.

1.12.  Держава  та  її  органи  не  відповідають  по  зобов’язанням  Фонду, так саме, як і Фонд не відповідає по зобов’язанням держави та її органів.

1.13.  Фонд  може  відкривати  свої  відділення,  філії  та  представництва  у  порядку,  визначеному чинним законодавством України.

 1. ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Фонд створюється з метою сприяння реалізації програм і заходів, спрямованих на розвиток

українського суспільства у сферах мистецтва, творчостi,освіти та науки.

2.2.  Основна  мета  діяльності  Фонду –  здійснення  благодійної діяльності на користь та в інтересах суспільства задля підвищення його інтелектуального, освітнього та культурного рівня через розвиток і підтримку Центру творчоi молодi.

2.3. Для здійснення статутної мети Фонд  у встановленому законом порядку вирішує наступні задачі та виконує такі завдання:

 • залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних;
 • організовує управління зібраними коштами (благодійними ендавментами) з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги;
 • надає допомогу, розробляє та реалізує програми, в тому ж рахункy – лотереi, розiграшi призiв, що спрямовані на:

–  впровадження сучасних технологiй;

–  розвиток освіти та науки;

–  створення умов для розвитку і розкриття наукових та творчих здібностей студентів та аспірантів кафедри;

–  організацію наукових конференцій, семінарів, лекцій, наукових конкурсів, гуртків та секцій, включаючи забезпечення оплати приміщень і аренди обладнання в місцях проведення, витратних матеріалів, послуг допоміжного та обслуговуючого персоналу, доставки, проживання та харчування учасників, медичного страхування іногородніх учасників, друку і разповсюдженя інформаційних і робочих матеріалів, а також виплату грошових винагород переможцям, виготовлення призів, медалей, пам’ятних відзнак тощо;

–  надання матеріальної та фінансової допомоги талановитій молоді, студентам, аспірантам, співробітникам МБФ «ВФП»;

–  оновлення та модернізацію основних фондів МБФ «ВФП»;, а також придбання оборотних активів для організації навчального та дослідницкого процесів;

–  підвищення кваліфікації викладачів та наукових працівників МБФ «ВФП»; ;

–  інформаційну підтримку, а також освітніх та наукових програм, що реалізуються; їх висвітлення у засобах масової інформації та мережі інтернет;

– створення позитивного іміджу та привернення уваги суспільства до заходів, що реалізуються;

–  надання іншої допомоги для задоволення потреб МБФ «ВФП»; .

2.4. Фонд здійснює благодійну діяльність за такими основними формами:

 • надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги студентам, аспірантам та працівникам МБФ «ВФП»;
 • надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги МБФ «ВФП»;;
 • фінансування конкретних цільових програм МБФ «ВФП»;
 • надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності

Фонду;

 • надання безпосередньо  допомоги  особистою  працею,  послугами  чи  передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

2.5. Фонд встановлює та підтримує контакти і зв’язки (у тому числі міжнародні) з юридичними та  фізичними  особами  в  інтересах  Фонду  відповідно  до  передбачених  цим  Статутом  цілей  і завдань.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ

3.1. Відповідно до статутних завдань Фонд має право:

 • організовувати збір  благодійних  пожертвувань  та  внесків  від  фізичних  та  юридичних осіб, що є як резидентами, так і нерезидентами України;
 • відкривати банківські рахунки;

* отримувати банкiвськi кредити;

 • управляти благодійними  ендавментами  (наприклад,  розміщувати  зібрані  благодійні внески на строкові банківські депозити з метою їх збереження та збільшення);
 • самостійно вирішувати  питання  про  надання  благодійної  допомоги  її  набувачам, використовувати  цільові  пожертвування,  що  подаються  благодійниками  на  реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування; визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної діяльності;
 • затверджувати та  реалізовувати  власні  благодійні  програми – комплекси  благодійних заходів, спрямованих на вирішення цілей та задач Фонду;
 • підтримувати програми  інших  благодійних  організацій,  що  не  суперечать  статутним цілям та завданням Фонду;
 • укладати договори та вступати в інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду;

* займатись зовнiшньо-економiчною дiяльнiстю;

 • у встановленому  чинним  законодавством  порядку  набувати  у  власність,  володіти, користуватися  і  розпоряджатися  рухомим  і  нерухомим  майном,  коштами,  цінними паперами тощо;
 • представляти інтереси та захищати права набувачів благодійної допомоги;
 • засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;
 • об’єднуватися у  спілки,  асоціації  та  інші  об’єднання,  що  створюються  на  добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
 • обмінюватися інформацією,  знаннями  та  досвідом  щодо  здійснення  благодійної діяльності,  а  також  фахівцями  та  спеціалістами  Фонду  з  відповідними  благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України;
 • бути учасником (членом) інших благодійних організацій;
 • вносити пропозиції та порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого  самоврядування,  а  також  іншими  особами  стосовно  досягнення  цілей  і виконання статутних завдань Фонду;
 • формувати апарат працівників для здійснення повсякденної роботи;
 • залучати для виконання своїх цілей та задач фахівців та експертів з відповідних галузей;
 • поширювати інформацію про діяльність Фонду, популяризувати власні ідеї, цілі, задачі;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;
 • популяризувати своє ім’я (назву), символіку тощо;
 • мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3.2. Фонд зобов’язаний:

 • дотримуватися всіх вимог чинного законодавства;
 • забезпечити відповідність своєї діяльності зазначеним статутним завданням та цілям;
 • надавати органам державної влади і місцевого самоврядування, а також широкому колу суспільства  вільний  доступ  до  своїх  звітів,  інформації  щодо  проектів,  що  було реалізовано, інших документів, що характеризують діяльність Фонду.

3.3. Члени та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та чинним законодавством України.

 1. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФОНДУ

4.1. У власності Фонду може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане та/або набуте на законних підставах.

4.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

4.3.  Фінансова  діяльність  Фонду  здійснюється  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства України.

4.4. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

4.5. Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:

 • внески засновників та інших благодійників;
 • кошти або  майно,  які  надходять  безоплатно  або  у  вигляді  безповоротної  фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • надходження від проведення благодійних кампаній, лотерей по збору благодійних пожертвувань;
 • пасивні доходи;
 • доході від  депозитних  вкладів  та  від  цінних  паперів,  надходження  від  підприємств  та організацій, в яких Фонд є учасником;
 • дотації або  субсидії,  отримані  із  державного  або  місцевого  бюджетів,  державних

цільових  фондів  або  в  межах  технічної  чи  благодійної,  у  тому  числі  гуманітарної,

допомоги;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.6. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

4.7. Фонд користується самостійністю  у питаннях прийняття рішень, визначення  умов оплати праці  працівників  Фонду,  використання  власних  фінансових  та  матеріальних  ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8.  Кошти  Фонду  розподіляються  за  рішенням  Загальних  зборів  учасників  і  цілком спрямовуються  на  благодійні  цілі,  за  виключенням  коштів,  які  необхідні для  забезпечення  та підтримання  діяльності  Фонду,  зокрема  оплати  праці  штатних  співробітників,  оренди  та утримання приміщень тощо.

4.9.  Розмір  адміністративних  витрат  на  утримання  Фонду  та  забезпечення  його  діяльності  не може перевищувати 20 відсотків від загального обсягу доходів Фонду в поточному році.

4.10. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на  благодійну  діяльність,  користуються  податковими  та  іншими  пільгами  відповідно  до чинного законодавства України.

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

5.1. Фонд самостійно веде оперативний та бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в  порядку  та  об’ємах,  встановлених  чинним  законодавством  України.  Фонд  подає  звіти  про свою діяльність державним органам відповідно до законодавства України, вносить податкові та інші обов’язкові платежі до бюджету у встановлені законом строки.

5.2. Фонд звітує про використання пожертвувань та інших цільових внесків для виконання його статутних завдань.

5.3.  Фонд  зберігає  бухгалтерську  звітність,  а  також  первісні  бухгалтерські  документи,  які підтверджують  надання  благодійних  послуг.  Фонд  також  зберігає  укладені  угоди,  договори, акти  виконаних  робіт  чи  наданих  послуг,  внутрішні  документи  (протоколи,  накази  тощо)  та іншу документацію.

5.4.  Фонд  оприлюднює  звіти  про  склад  органів  управління,  джерела  походження  коштів  і майна, а також про напрямки їх використання згідно з діючим законодавством України.

 1. УЧАСНИКИ ФОНДУ

6.1.  Учасниками  Фонду  можуть  бути  дієздатні  фізичні  та  юридичні  особи (крім  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що  поділяють  програмні  принципи  та  Статут  Фонду,  виконують  рішення  органів  управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом – «Учасники»).

6.2. Всі засновники Фонду є його учасниками.

6.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства,  установи,  організації  України,  що  фінансуються  з  бюджету,  не  можуть  бути засновниками та учасниками Фонду.

6.4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та описаному нижче.

6.5.  Фонд  самостійно  веде  реєстр  своїх  учасників.  Для  учасників – юридичних  осіб  реєстр містить інформацію щодо повної назви організації, її реєстраційного коду та юридичної адреси.

Для  учасників –  фізичних  осіб  в  реєстрі  вказується  повне  ім’я  особи,  дата  народження, індивідуальний код платника податку та адреса. Реєстр завіряється директором Фондом та його печаткою.

6.6.  Рішення  про  прийняття  в  учасники Фонду,  а  також  рішення  про  вихід  з  числа  учасників Фонду приймається та ухвалюється Загальними зборами учасників Фонду.

Прийняття  або  вихід  з  числа  учасників  Фонду  фізичної  особи  здійснюється  на  підставі  її письмової заяви на ім’я генерального директора Фонду.

Прийняття  або  вихід  з  числа  учасників  Фонду  юридичної  особи  здійснюється  на  підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з числа учасників Фонду та офіційного листа з заявою на ім’я генерального директору Фонду.

6.7. Загальні  збори  Фонду  можуть  ухвалити  рішення  про  прийняття  фізичної  або  юридичної особи до учасників Фонду за умови, якщо відповідна особа:

 • визнає положення установчих документів Фонду;
 • визнає мету діяльності та завдання Фонду;
 • сприятиме діяльності Фонду.

6.8.  Учасники  Фонду –  юридичні  особи –  реалізують  свої  права  і  обов’язки  через  своїх представників.

6.9.  Членство  у  Фонді  може  бути  припинено  за  рішенням  Загальних  зборів  Фонду  без  згоди виключеного в наступних випадках:

 • при недотриманні учасником статутних вимог Фонду;
 • при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому

Правлінням Фонду;

 • вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;
 • вчинення інших  дій,  які  суперечать  програмним  принципам,  внутрішнім  та  статутним документам Фонду;
 • невиконання учасником Фонду своїх посадових обов’язків.

6.10. Учасники Фонду мають право:

 • брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;
 • отримувати звіти Фонду;
 • брати участь у діяльності органів управління Фонду відповідно до його Статуту;
 • звертатися до  органів  управління  Фонду  з  запитами  стосовно  його  діяльності, отримувати усні та письмові пояснення;
 • вільно припиняти членство у Фонді.

6.11. Учасники Фонду зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту і рішення органів управління Фонду;
 • сприяти вирішенню цілей та задач Фонду;
 • брати участь у встановленому порядку в заходах, які проводяться Фондом;
 • не допускати дій, які дискредитують чи можуть дискредитувати Фонд, або задають йому

збитки;

 • подавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його

мети і статутних завдань;

 • популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.
 • Кошти, виручені від діяльності сайту Фонду підуть на благодійні цілі.
Ми призупинили
всі наші проекти
томущо -

Україна

у
вогні !!!

Давайте українцям
допоможемо разом перемогти
московських загарбників!!!

Не зволікай! Підпишись !

W4P Mobil Menu